Adli Tıp Birimi

Adli Tıp konusu gerek tıp eğitimi süresince, gerekse mezuniyet sonrası hekimlik uygulaması sırasında, yaşamdaki önemiyle bağdaşmayan bir ilgisizlik içindedir. Dolayısıyla “hukuksal süreçteki hatalar hem hasta adına, hem de hekim adına büyük sorunlar yaratmaktadır.

Bu iyileştirmeye açık alan için önemli bir toplantı 1996 yılında Ocak ayında Türk Tabipler Birliği ve tıp fakültelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 1996 Aralık ayında 5 günlük kurslar İstanbul’da 1997-1998 Manisa-Diyarbakır-İçel-Samsun-Balıkesir-Eskişehir-Aydın’da devam etmiştir. Hastanemizde 1998 yılından bu yana ihmal edilmiş bu konuyla ilgili olarak kurslar ve eğitim programları düzenlenmekte, bunun sonucunda katılım belgesi verilmektedir.

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak yıllardan beri sürdürdüğümüz “kurumsal bilirkişilik” deneyimlerimizi tıbbi ve hukuki yönden güncellemek için yeni bir yapılanma ve işleyiş düzenledik.

Acil servisimizde ve jinekoloji polikliniğimizde de iki adet Adli Tıp Birimi oluşturulmuş, bu birimlerde “İSTANBUL PROTOKOLÜ” eğitimi ve gerekliliği doğrultusunda Avrupa Birliği uyum projesi ile örtüşen, 2005’te yenilenen Türk Ceza Kanunu’nun hükümlerine uygun, hasta haklarına saygılı, adli vaka değerlendirilmeleri hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda bu birimlerde tıbbi gelişmeler sürekli güncellenmiş ve yapılan eğitim - kurslar sayesinde de bilgi paylaşımına gidilmiştir.

Adli vakaların değerlendirilmesi ve standardizasyonu açısından Adli Tıp Birimi Çalışma Protokolü düzenlenmiştir. Bu protokolde adli vaka yaşı 18 altı ise “gençlik merkezine”, gebe ise “antenatal polikliniğine”, diğer tüm adli vakalar “jinekoloji polikliniği” ne gönderilir. Adli vaka ilgili polikliniğin uzman doktoru eşliğinde “adli tıp birimine” getirilerek tüm tetkik ve değerlendirme işlemleri bu birimde yapılır. Adli vakalardan alınmış bütün numune örnekleri hastanemizde ilgili laboratuarlarda çalışılır. Hastanemizde çalışılamayan ve adli tıp kurumuna gönderilmesi gereken materyaller için hastanemiz morg bölümünde kilitli “adli tıp dolabı” bulunmaktadır. Bunun sonucunda materyaller uzun süre saklanabilmekte böylece kanıtların korunması büyük bir özenle gerçekleştirilmektedir. Mesai dışında başvuran adli vakaların yönetimi “acil adli tıp biriminde” acil servis uzmanı sorumluluğunda yürütülür. Gerektiğinde icapçı şeften bilgi ve yardım talebinde bulunulur.

Vakaların değerlendirilmesi aşamasında “adli tıp biriminde” görevlendirilmiş psikolog, gerektiğinde ve vakanın istemi halinde adli olaya katılır. Ayrıca görevli sosyal hizmet uzmanları da gerektiğinde vakaya dahil edilebilir.

Adli raporların düzenlenmesi ve adli yazışmaların düzenli olarak yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın adli tıp muayene formu ve cinsel saldırı muayene formu kullanılmaktadır.

Dolayısıyla;
• Adli rapor düzenlenmesi, adli yazışmalar çok düzenli ve eksiksiz yapılmakta,
• Adli vakaya yaklaşım; hekimlerimize güncellenerek öğretilip Türkiye sathına yayılması sağlanmakta,
• Hukuki sorunlar güncellenerek tüm hekimlere iletilmekte,
• Malpraktis yönünden hataların minimale inmesi sağlanmaktadır.

Cinsel istismar, çocuk istismarı ve aile içi şiddete yönelik; eğitim programları tamamlandıktan sonra bu konu ile ilgili hekimler hassasiyetle eğilmekte; grup çalışmalarıyla şiddetin önlenmesine yönelik hizmet en iyi şartlarda verilmektedir.

2009 yılı içinde jinekoloji polikliniğinde 242 adli vaka bakılmıştır. Bunların 39 adedi savcılık yoluyla gönderilen diğerleri aile mahkemesi ve benzeri olgulardan oluşmaktadır. Aynı zamanda hastanemiz acil polikliniğinde de 36 savcılık vakasının görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca 2009 yılı içinde hastane üst yönetimine bilirkişi istemi için 55 müracaat yapılmıştır.