Asistan Eğitimi

Hastanemizin ülkemizdeki tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının 1/3’ini yetiştirmesinin yanı sıra Neonatoloji Yan Dal ve Anestezi Ana Bilim Dallarında da ihtisas verebilecek hale gelmesi, hastanemiz bünyesindeki eğitim ve yayın faaliyetlerinin bir bütün içinde koordinasyonunu, izlenmesini ve sürekliliğini sağlamak için bir ünite içinde toplanması amacı ile, 2005 ve 2006 yıllarından itibaren çalışmalar başlatılmış olup,2006 Eylül ayında hastanemiz bünyesinde Eğitim Yayın Birimi oluşturulmasına karar verilmiştir.

Planlandığı şekilde Mart 2007 den itibaren Eğitim Yayın Birimi altyapısıyla tüm eğitim süreçlerini izleyerek faaliyete başlamış olup ve şu anda tüm çalışmalarına büyük bir ivme kazandırarak devam etmektedir.

Eğitim Yayın Birimi ile koordineli çalışmak üzere 17 Ekim 2007 tarihinde eğitim sekreteryası kurulmuştur. Yalnız bu işle ilgili olmak üzere öğretim üyeleri ve uzman doktorlarımız yeni kurulan eğitim ve yayın biriminde- sekreteryasında görevlendirilmiştir.

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı eğitimini Avrupa Birliği ile ilgili ulusal ve uluslar arası kurullarda tanımlanan düzeye çıkarabilmesi ve standartları belirlenmiş bir uzmanlık eğitiminin yürütülebilmesi amacıyla asistan doktor çalışma ve eğitim programı hazırlanmıştır.

Asistan Doktor Eğitim ve Çalışma Programı, asistan doktorun eğitim süresi, kendisinin de bizzat dahil olduğu tıbbi aktivitelerin takip ve kontrol edilmeleri, güncel tıbbi bilgi ve becerileriyle yetişmiş bir uzman doktor olarak eğitimini tamamlamış olması amacı ile düzenlenmiş olan, sık aralıklarla güncellenip bölümlerin şeflerince kontrolü yapılan bir çalışma programıdır. Bu program Eğitim Planlama Kurulunca (EPK) hazırlanarak düzenli aralıklarla güncellenmektedir.

Hastanemizde eğitim alan tüm başasistanların 3 ana departmanımızda tüm bölümlerde bilimsel becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacı ile yeniden rotasyon çalışmaları yapılmıştır. Tüm uzmanların bütün kadın doğum alanındaki girişimleri rahatlıkla yapabilmeleri sağlanmıştır.

Ayrıca klinik şef ve şef muavinlerinin düzenli rotasyon sistemi içinde çalışması uygulamaya geçmiştir.

Eğitim alan tüm doktorlarımızın ve diğer sağlık personelimizin yararlanması amacı ile internet bağlantıları sağlanmış, bilgisayarlar ile donatılmış toplantı odaları ve bu odalarımızda video konferans sistemi ile diğer bilimsel merkezlerle interaktif iletişim ve bilgi alışverişi sağlanabilmektedir.

Eğitimi, gelişmenin ve çağdaşlığın olmazsa olmaz kuralı olarak kabul eden hastanemiz yönetimi, tüm personele düzenli olarak hizmet içi eğitim programı çalışmasını başlatmıştır.

Üstlenmiş olduğumuz misyonun bizlere yüklediği sorumluluğun bilincinde olan hastanemizde yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerimiz şunlardır;

Hastanemiz eğitim ve yayın odasının faaliyetleri arasında da bulunan yayın organımız Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi yerel süreli yayın olarak 2004 yılından itibaren yılda dört sayı olarak düzenli bir şekilde yayınlanmakta olup, yalnız hastanemizde yapılan bilimsel çalışma, derleme, vaka takdimi gibi yayınları içermeyip hastanemiz dışından da çeşitli üniversiteler, Eğitim ve Devlet hastanelerinden gönderilen çalışmaları da yayınlamaktadır. Bu derginin düzenli, daha kaliteli yayınlar içeren ve TUBİTAK bilim dizinine girmesi için yapılan çalışmalar eğitim yayın birimi tarafından üstlenilmiştir.

2004 yılından itibaren Ürojinekoloji ve Pelvik Onarım - Rekonstrüktif Cerrahi Kursu sertifikalandırılmış şekilde her yıl uygulanmaktadır. 2006 yılından itibaren bu kurs Ürojinekoloji ve Pelvik Onarım-Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi olarak yapılmaya başlanmıştır.

Kolposkopi, İnvaziv Girişimler Kursu (Amniosentez ve Korion Villus Örneklemesi), Ovulasyon İndüksiyonu Protokolleri Kursu hastanemiz bünyesinde 2006 yılında uygulanmıştır.

Plan dahilinde, Şubat ve Mart 2007 tarihinde iki defa Genetik Hastalıklar Prenatal Tanı Yöntemleri, Gebelik Kayıplarında Genetik Yaklaşım gibi konularla ilgili Genetik Kursu düzenlenmiş olup bu kursa katılanlara kurs katılım belgesi verilmiştir.

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde teorik ve uygulamalı olarak 2007 yılında çeşitli konularda kurs ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanmıştır.

Kadın doğum uzmanlarına yönelik olmak üzere sertifikalandırılmalı Ofis Histeroskopi Kursu hastanemiz bünyesinde düzenli olarak verilmektedir.

Ayrıca 2007 Mayıs tarihinde Fetal Elektronik Monitörizasyon Kursu düzenlenmiş olup, kursun sonunda TTB kredilendirme ve sertifikalandırma yapılmıştır.

NRP Kursu her yıl bir veya iki defa uygulamalı olarak hastanemiz bünyesinde çalışan ve hastane dışından katılan asistan doktor, uzman doktor ve ebe-hemşirelere sertifikalandırma yöntemi ile yapılmaktadır. 2007 yılı içinde 27-28-29 Haziran 2007 tarihinde ve 20-21-22 Kasım 2007 tarihinde uzman doktor, asistan doktor, ebe ve hemşirelere NRP Kursu verilmiş ve sertifikalandırılmıştır. 2008 yılının Şubat ayında da yeni bir NRP kursu düzenlenmiştir.

2007 yılında 21 Ekim 2007 tarihinde I. Fetal Ultrasonografi Kursu ve 01-03 Kasım 2007 tarihlerinde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Kursu hastanemizde düzenlenmiştir.

Her iki kursa hastanemiz içinden ve dışından uzman doktor, asistan doktor, ebe hemşireler katılmış olup kursa katılanlar için TTB’den kredilendirme ve Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırma yapılmıştır.

Aile Planlaması Polikliniğimiz RIA sertifikalandırma programı kapsamında özellikle birinci basamak sağlık hizmetinde çalışan doktor ve hemşirelere uygulamalı eğitim vererek sertifikalandırma yapılmaktadır. 2002 yılından bugüne kadar hastanemizde 235 kişi MR ve RIA eğitimi almıştır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından ÜYTEM Sertifikası verebilme yetkisi ile donatılmış olan hastanemiz ülkemizde İlk Sertifika Veren Tüp Bebek Merkezi olma ünvanını da taşımaktadır.

Bugüne kadar hastanemizde 83 kişi ÜYTEM Klinik & ÜYTEM Embriyoloji eğitimi almıştır.

Hastanemiz, eğitim faaliyetleri ve akreditasyon çalışmalarına temel oluşturmak üzere 2005 yılında Tedavi Eğitim El Kitapları bastırarak gerek hastanemiz gerekse de diğer kadın hastalıkları ve doğum uzman ve asistanlarının kullanımına sunmuştur.Hastanemizde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında:

• Her yıl iki kez yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucunda hastanemizde 4 yıl süre ile eğitim almaya başlayan asistan doktorların hastane kuralları ve asistan eğitimine adaptasyonlarını sağlamak amacı ile programlı Oryantasyon Eğitim Programı başlatılmış olup eğitim sonrasında sınav yapılmaktadır.

• Asistan doktorlarımızın tıpta uzmanlık eğitimleri çerçevesinde çağdaş ve bilimsel normlarda yetişebilmeleri amacı ile Asistan Eğitim Karneleri oluşturulmuş olup, Klinik Şefleri tarafından yakından takipleri sağlanmıştır.

• Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği hastanemizde eğitim alan asistan doktorlarımıza planlı olarak yılda iki kez asistan değerlendirme sınavı uygulanmakta, yetersiz olanlar uyarılıp yüksek puan alan asistan doktorlarımız döner sermaye+ ek döner sermaye primi ile ödüllendirilmektedir.

• Haftanın her günü değişik klinikler tarafından sunulan seminer, makale saatleri, istatistik sunumları ve vaka sunumları,

• Ayrıca hastane içi ve dışından öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşen seminer ve paneller düzenli olarak uygulanmaktadır.

• 3 Mayıs 2009 tarihinde “ 11-14 hafta taraması, Fetal Doppler, Kadın Doğum Hekimi İçin Fetal Kalp konularını içeren “Asistanlara Masallar”, 15 Ekim 2009 tarihinde “Kardio Pulmoner Resüsitasyon (CPR) “eğitim semineri ve 13 Kasım 2009 tarihinde “Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Karşılaşılan Adli Problemlerde Yaklaşımlar “ konulu eğitim seminerleri gerçekleştirilip, katılım belgeleri düzenlenmiştir.

• Hastanemizin geleneksel hale getirdiği Zekai Tahir Burak Eğitim Günleri her yıl düzenli olarak yapılmakta olup, 2009 yılı 12-15 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmiş olup, 11-13 Mart 2010 tarihinde yapılması planlanan 10. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri’nin hazırlıkları tamamlanarak duyuruları yapılmıştır. Bu eğitim günlerine hem konuşmacı hem de katılımcı olarak özellikle hastanemizden uzmanlığını almış olan meslektaşlarımız öğretim üyeleri ve eğitim almakta olan, asistan doktorlarımız yoğun olarak katılmaktadır.

• Hastanemizde daha önce jinekopatoloji kurs eğitimi olarak başlatılmış olan çalışmamız 17-20 Haziran 2010 Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekopatoloji Kongresi olarak planlanmıştır.

• Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Günleri iki yılda bir olmak üzere planlanıp uygulanmaya devam etmekte olup 20-21 Mart 2009 tarihlerinde ikincisi yapılmıştır.

• Hastanemizdeki tüm uzman ve asistan doktorlarımız ulusal ve uluslar arası kongrelere poster veya sözel prezantasyon ile katılmakta olup bilgi ve görüşlerini güncelleyip bu bilgilerini bilimsel olarak hastane protokollerine yansıtmaktadırlar.

• Çeşitli perifer üniversitelerle yapılan yazışmalar sonucu kadın hastalıkları ve doğum veya hastanemizde bulunan diğer branş departmanlarından (genetik, neonatoloji gibi) eğitim almak üzere araştırma görevlileri hastanemize kabul edilmektedir.

• Sağlık Bakanlığımızın ilgili ülke Sağlık Bakanlıkları ile yapılan işbirliğine dair anlaşma çerçevesinde Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının bilgisi dahilinde Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Sudan ve Azerbaycan Cumhuriyetinden gelen kadın hastalıkları ve doğum, pediatri ve neonatoloji uzmanları ile ebe ve hemşirelerin hastanemiz bünyesindeki çeşitli departmanlardaki eğitimleri sağlanmaktadır. 2007 yılından bu yana bu amaçla yurtdışından hastanemize 180 sağlık personeli kabul edilip, eğitimleri tamamlanmıştır.

• Hastanemizde uygulanan yeniden yapılandırma ve projelendirme, çağdaş gelişmeler ve bilimsel çalışmaların kamuoyuna tanıtabilmesi, yine hastane web sayfasından süreli yayınların takibinin on-line yapılabilmesi için; hastanemiz web sayfası yeniden yapılandırılmış ve güncelleme çalışmaları sürekli devam etmektedir.

• Asistan doktor, uzman doktor, başasistanlar klinik şef ve klinik şef muavinlerinin nöbet ve çalışma programları iç ve dış rotasyonları, ilgili birim tarafından düzenlenerek kayıt altına alınmış ve eğitim sekreteryasında saklanmaya başlanmıştır.

Eğitim hastanelerinin en üst kurulu olan Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu hastanemizdeki tüm eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamakta olup tüm asistan tezleri, bilimsel çalışmalar, kongre organizasyonları, eğitim görevlendirme faaliyetlerini düzenli bir arşivleme sistemi ile kayıt altına alarak yürütmektedir.

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde hizmet veren araştırmacıların araştırma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve akademik bilgiye hızlı ulaşımlarını sağlamak amacıyla TÜBİTAK-ULAKBIM işbirliği çerçevesinde bazı uluslararası elektronik veri tabanlarına fulltext makaleye ulaşmak amacıyla abonelikler gerçekleştirilmiştir.

Bu konu dahilinde Science Direct, Ovid Lippincot, Web of Science, Springer ve Cochrane Library veri tabanları ulaşıma açılmıştır. Tüm asistan ve uzman doktorlara bu veri tabanlarını nasıl kullanacakları, uzaktan erişimin nasıl sağlanacağı konusunda TÜBİTAK ve firmalardan gelen eğitimciler tarafından hastanemizde eğitim verilmiştir.

Tüm uzman ve asistanlarımızın kendi branşları ile ilgili konularda yurtiçi ve yurt dışı tıp dergilerinde çeşitli bilimsel çalışmaları yayınlanmaktadır. Bu yayınlar Eğitim Yayın Birimi tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Hastanemizdeki tüm doktorlarımız bilimsel konuları dışında hastane kalite çalışmaları ve stratejik planlama çerçevesinde hizmet içi eğitimler almaktadırlar.