Eğitim Hemşireliği

Kuruluşumuzun kendi alanında nitelik ve nicelik yönünden ülkemizde ve dünyada sayılı merkezler arasında bulunuyor olmasının koşullarından biri de, bakım hizmetlerinin günün değişen hizmet ihtiyaçlarına uyum gösterebilecek bir kapasite ile yönetilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Özellikle 2002-2003 yıllarında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” uygulamasına hız vermesi ile birlikte hastanemize başvuran hasta sayısında 2003’den 2008’e kadar her yıl kademeli ve sürekli bir artış gözlenmektedir. Bu artışla eş zamanlı sağlık profesyonellerinin ürettiği hizmetin kalitesinin de daha ölçülebilir bir biçimde yükseltilmesi beklentisi artmıştır.

Yine ülkemizin en önemli sağlık ihtiyaçlarından biri olarak belirlenen Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri içerisindeki yenidoğan bakımının önemi kuruluşumuzca vazgeçilmez bir biçimde hep göz önünde tutulmuştur. Dünya ideallerine ulaşabilecek hasta başına hemşire sayısı yakalayabilmek için; Neonatoloji ünitesinde istihdam edilen Ebe/Hemşire sayısı yıllar içerisinde kademeli olarak arttırılmıştır. Hastanemizde bakım hizmetlerinde istihdam edilmiş Ebe/Hemşirelerin %31.7’si hastanemiz kaynaklarından 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmaktadır.

Bakım hizmetlerinde çalışan personel sayısının artırılması ile birlikte hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlayabilmek için hastanemize yeni başlayan her personele yapılan Genel Oryantasyon Programı ile kurum kültürüne uyum sağlaması gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak her personel biriminde Klinik Oryantasyon Programına dahil edilmektedir. Kliniğin özelliğine ve personelin durumuna göre Rehber Ebe/Hemşire ile çalışma süreleri belirlenmekte, değerlendirme sonuçlarına göre yeterliliği karara bağlanmaktadır.

Aynı zamanda her çalışan için Eğitim Sicil Kartı tutularak sertifikasyon ve eğitim durumları izlenebilmekte, bu sayede özellikle kritik alanlarda personel istihdamı daha uygun yapılabilmektedir. Hastanemizde 65 personel YDYB Hemşireliği, 44 personel Anne Sütü ve Emzirme, 40 personel Eğitim Becerileri Standardizasyonu, 3 personel İnfeksiyon Hemşireliği, 180 personel NRP, 4 personel Yetişkin Yoğun Bakım, 3 personel Kemoterapi Hemşireliği, 2 personel Acil Bakım Hemşireliği konularında sertifikasyon düzeyinde eğitime tabi tutulmuşlardır. Her yıl başında yıllık Hizmetiçi Eğitim Programı düzenlenerek gelişen hemşirelik ve sağlık hizmetleri çalışanlarla paylaşılarak uygulamaya konulması sağlanmaktadır.

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı eli ile yürütülen İnfeksiyon Hemşireliği ve Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programlarına da partner hastane olarak ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin Uluslar arası imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde kurumumuza Ebe ve Hemşireler eğitim amacıyla değişik ülkelerden gelmektedirler. 2005-2009 yılları arasında toplam 95 personele eğitim verilmiştir.

Kuruluşumuzdaki Ebe ve Hemşireler hastanemiz işletme sistemine çeşitli kurul ve komisyonlarda da görev alarak katkı sağlamaktadırlar. Görev aldıkları kurul ve komisyonlar; Kalite Koordinatörlüğü, Satın alma Komisyonları, Muayene ve Kontrol Komisyonları, Döner Sermaye Komisyonu, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Hasta ve Çalışan Güvenliği Komisyonu, Hasta Hakları Değerlendirme Komisyonları, Hastane Afet Planlama Komisyonları gibi sıralanabilir.