Tüp Bebek Laboratuar İşlemleri

1.HASTANEMİZ ÜYTE MERKEZİMİZDE ÜREME HÜCRELERİ VE GONAD DOKULARININ SAKLANMASI

6 Mart 2010 tarih ve 27513 sayılı, Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri hakkında yönetmelikte belirtilen tıbbi zorunluluk hallerinde üreme hücreleri ( oosit ve sperm hücreleri ) ile gonad dokuları ( testis ve over dokuları ) hastanemiz ÜYTE merkezinde dondurularak saklanmaktadır.
Erkeklerde; cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi halinde, kemoterapi ve radyoterapi gibi üreme hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (testislerin alınması vb.) öncesinde, çok az sayıda sperm olması (kriptozoospermi) durumunda hastadan alınan sperm hücreleri ve/veya testis dokuları dondurularak saklanmaktadır.

Kadınlarda
; kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) öncesinde, yumurta hücreleri ve / veya yumurtalık dokusu dondurularak saklanmakta böylece hastalarımızın sağlıklarını yeniden kazanmalarından sonra üreme fonksiyonlarını korumak amaçlanmaktadır.

Kanunen saklama süresi en fazla beş yıldır. Beş yıldan fazla saklanması Sağlık Bakanlığın iznine tabidir. Saklama süresinin bir yılı aşması halinde her yıl dokuların/hücrelerin saklanması için kişi mutlaka başvuruda bulunarak saklanma rızasının devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçesini vermesi gerekmektedir.

Dondurma işlemi için gerekli belgeler nelerdir?
Dondurma işlemi için başvuran hastalarımızdan kedilerine konulmuş olan tanı ve uygulanacak tedavileri belirtir ilgili sağlık kurumlarından alacakları heyet raporlarının asılları istenmektedir. Kimlik belgeleriniz ve alacağınız bu raporla hastanemize başvurunuz.

Dondurma işlemi için ne zaman başvurmalısınız?


Erkek hastalarımız için;

Ejekülat ile spem örneğiniz alınarak saklanacak ise;
İki ile beşi günlük bir cinsel perhiz sonunda masturbasyonla hastanemizde ejekülat örneği vereceksiniz. Bu cinsel perhiz süresine uymanız en çok sayıda ve en iyi kalitede sperm toplanmasını sağlayacaktır. Bazı durumlarda verilen ejekülat örneğinde yeterli sayıda ve kalitede sperm bulunmayabilir. Bu durumda ikinci bir örnek alınarak yeterli miktarda spermin saklanması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Size uygulanacak cerrahi, kemoterapi yada radyoterapi öncesinde sperm örneğinizin alınması gerekmektedir. Bu sayede yapılacak tedaviden etkilenmeden en sağlıklı spermleri saklamak mümkündür.
Bu nedenlerle tedavinize başlamadan en az bir hafta öncesinde hastanemize başvurmanız size en iyi sağlık hizmetini sunmamızı sağlayacaktır.

Testisten cerrahi yöntemlerle doku ve sperm elde edilerek saklanacak ise;
Ejekulatında sperm bulunmayan azoospermik hastalar gibi bir grup hastamızda, testislerden cerrahi yöntemlerle doku ve sperm elde edilmesi gerekebilmektedir. Bu durumlarda cerrahi tedavinin planlanması ve uygulanarak sizin diğer tedavilerinize başlayabilmeniz için gerekli süre biraz daha uzun olabilmektedir.

Kadın hastalarımız için;
Yumurtalık dokusu ve yumurtalarınızın dondurmak üzere alınması için gerekli işlemler ve süre uzun olduğundan tanınız konulur konulmaz bizlerle irtibata geçmeniz yararınıza olacaktır.
Yönetmeliğin ilgili maddelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


2. PGT ( PREİMPLANTASYON GENETİK TANI )

Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik IVF Tedavisi

Hastanemizde ÜYTE Merkezimizde embriyolara preimplantasyon genetik tanı (PGT) yapılmasına yönelik işlemler hastane dışından hizmet alımı yapılmak suretiyle başlatılmıştır.

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak tüp bebek tedavisi uygulaması, devlet memurları ve SGK lı hastalar için kurumlarınca karşılanmaktadır.

Bunun dışında doğacak bebeğin sağlığını incelemeye yönelik olarak yapılacak genetik taramaların ücretlerini ilgili yönetmelikler gereği hastalarımız kendileri karşılayacaklardır.


Sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği
5 Kasım 2011, Cumartesi Tarihli ve 28106 no lu Resmi Gazete de yayınlanmış tebliğden ilgili maddeler .)

…İLGİLİ MADDELER SON SUT DA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE GEÇİYOR

…Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik IVF Tedavisi


(1) Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 4.5.4.K.1 numaralı maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Kurumca karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(2) Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

(3) Sağlık kurulu raporu ile belirlenen ilaç dozları için SUT’un 6.2.42.C maddesinde yer alan hükümler geçerlidir.)

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ALTINCI BÖLÜM


Yasaklar ve Sorumluluklar ile Denetim ve İdarî Müeyyide
ÜYTE uygulamaları ile ilgili yasaklar

MADDE 18
(11) Aşağıda belirtilen tıbbi zorunluluk halleri dışında üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanması yasaktır. Üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbbî zorunluluk halleri şunlardır.
a) Erkeklerde;
1) Cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi halinde,
2) Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde,
3) Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (testislerin alınması vb.) öncesinde,
4) Çok az sayıda sperm olması (kriptozoospermi) durumunda.
b) Kadınlarda;
1) Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde,
2) Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) öncesinde, üreme hücreleri ve gonad dokuları, bu materyallerin güvenliği açısından verici adaya ait DNA analizi ile birlikte saklanır. Bu fıkranın (a) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bendlerinde belirtilen tıbbi zorunluluklar nedeniyle sperm veya testis dokusunun saklanması durumunda, dondurulma tarihinden itibaren 90 gün içinde DNA analizi aranmaz. Bu süreyi aşması halinde DNA analizinin bulunması gereklidir. Saklama süresinin bir yılı aşması halinde her yıl dokuların/hücrelerin saklanması için kişi mutlaka başvuruda bulunarak rızasının devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçesini vermelidir. Dondurulan üreme hücreleri ve gonad dokuları, alınan kişinin yıllık protokol yenilememesi, isteği ve ölümü durumlarında müdürlükte kurulacak komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir. Bakanlıkça elektronik kayıt sistemi oluşturulması halinde merkezde saklanan üreme hücreleri ve gonad dokularına ilişkin bilgiler bu sisteme kayıt edilir.

(12) Adaylardan fazla embriyo elde edilmesi durumunda eşlerden her ikisinin rızası alınarak embriyolar dondurulmak suretiyle saklanır. Saklama süresinin bir yılı aşması halinde her yıl embriyonun saklanması için çiftler mutlaka başvuruda bulunarak taleplerinin devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçelerini vermelidir. Eşlerin birlikte talebi, eşlerden birinin ölümü veya boşanmanın hükmen sabit olması halinde ya da belirlenen sürenin son bulduğunda saklanan embriyolar müdürlükte kurulacak komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir. Bakanlıkça elektronik kayıt sistemi oluşturulması halinde merkezde saklanan embriyolara ilişkin bilgiler bu sisteme kaydedilir.

(13) Bu maddenin 11 ve 12 nci fıkralarında belirtilen numuneler merkezlerde en fazla beş yıl saklanır. Beş yıldan fazla saklanması Bakanlığın iznine tabidir. Saklanan numunelerin değerlendirmeleri ve sayımları, ilgili müdürlük bünyesinde kurulacak komisyon marifetiyle yapılır. Zamanında müdürlüğe bildirimi yapılmamış ve kayıt altına alınmamış numunelerin tespiti halinde denetim formundaki idarî müeyyide uygulanır.


HASTANEMİZDE ÇALIŞAM EMBRİYOLOGLARIMIZI TANIMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.